Lua编程示例(四):Lua标准库之表库、字符串库、系统库(lua表操作)学会了吗

随心笔谈9个月前发布 admin
68 0


tb1={ “alpha”,”log”,”gamme”}

print(table.concat(tb1,” , “))
print(table.concat(tb1,”\n”,nil,2))
print()

tb1[88.99]=’aaa’
–返回索引值最大的值,并且计算小数
print(table.maxn(tb1))
print()

–默认删除索引最大的元素并返回
print(table.remove(tb1))
print()

table.insert(tb1,’3423′)
table.sort(tb1)
print(table.concat(tb1,” , “))
function sortFunc(a,b)
return a>b
end
table.sort(tb1,sortFunc)
print(table.concat(tb1,” , “))
print()

print(string.len(“”))
print(string.len(“abcd”))
print(string.sub(“welcome”,1,3))
print(string.sub(“welcome”,1,-1))
print(string.sub(“welcome”,1,-5))
print()

print(os.date())
print()

do
local x=os.clock()
local s=0
for i=1,100000000 do s=s+i end
print(string.format(“the passed time is %.2f\n”,os.clock()-x))
end

s=”hello world”
i, j=string.find(s, “hello”)
print(i, j) –> 1 5
print(string.sub(s, i, j)) –> hello
print(string.find(s, “world”)) –> 7 11
i, j=string.find(s, “l”)
print(i, j) –> 3 3
print(string.find(s, “lll”)) –> nil

s=string.gsub(“Lua is super”, “is”,”makes”)
print(s)
s=string.gsub(s,”a”,”X”)
print(s)
s=string.gsub(s,”X”,”a”,1)
print(s)

© 版权声明

相关文章